Στη δημοσιότητα το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πηγή: stopthatsound.blogspot.gr

Το ΣΔΟΕ επέβαλε πρόστιμο στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα για τη χρήση του Θεάτρου Βράχων, καθώς για το 2008 και 2009 δεν τηρούσε βιβλία Β’ Κατηγορίας και δεν έκοβε ούτε ζητούσε φορολογικά στοιχεία σε 20 περιπτώσεις και συνολικής αξίας 215143,69€ και 89073,10€. Το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε να πληρώσει το πρόστιμο μέσω ρύθμισης, άρα να χρεώσει το πρόστιμο στους δημότες.

Ακολουθεί η απόφαση του Δήμου με όλες τις λεπτομέρειες, όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 70

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 6ης/22.05.2012
συνεδριάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Δήμου Βύρωνα

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ως προκαταβολή στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών για την τακτοποίηση φορολογικής εκκρεμότητας του Κ.Β.Σ.

Στον Βύρωνα σήμερα, 22.05.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) ύστερα από την υπ΄αριθμ. 6/11.05.2012 πρόσκληση της Προέδρου κ. Πηνελόπης Δάφνη, η οποία και επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού στο σύνολο των τακτικών μελών, παρούσης της Προέδρου κ. Πηνελόπης Δάφνης, παρόντες είναι οι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Πάτροκλος Πανώργιας (Αντιπρόεδρος)
2. Ρεβέκκα Φελεκίδου
3. Γιάννης Βουρβαχάκης
4. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος
5. Κώστας Καρράς Καρακαλπάκης
6. Βαγγέλης Μακράκης
7. Μιλτιάδης Μπαντής
8. Μενέλαος Ρεϊζίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Θεόδωρος Πατσιώτης

Απουσίασαν από την συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν οι : κκ. Άγγελος Καλλιανιώτης, Σταύρος Μωϋσιάδης, Διονύσης Βώβος, Γιώργος Καμπανέλης, Στέφανος Αρώνης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρέστησαν και οι: Νικόλαος Χαρδαλιάς Δήμαρχος, Ιωάννης Μοναστηριώτης, υπάλληλος του Ο.Π.Α.Δ.Β. ο οποίος έχει οριστεί προσωρινά ως Διευθυντής – συντονιστής του Ν.Π. και η κ. Θεοδώρα Ξυλογιάννη (ΠΕ – ΚΦΑ), η οποία τηρεί τα πρακτικά του ΔΣ .

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 17:15.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Επί του έκτου έκτακτου θέματος: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ως προκαταβολή στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών για την τακτοποίηση φορολογικής εκκρεμότητας του Κ.Β.Σ.

1. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πηνελόπη Δάφνη εισηγούμενη το έκτο έκτακτο θέμα αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με τα έγγραφα με αριθμό 51- 02/03/2012 και 52 – 02/03/2012 της Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών για την απόφαση επιβολής προστίμου προκύπτει η αναγκαιότητα τακτοποίησης φορολογικής εκκρεμότητας του Κ.Β.Σ.
Πιο αναλυτικά:
Α. Στο έγγραφο ΔΟΥ με αριθμό 51:
α) Δεν τηρήσαμε για τη χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008 τουλάχιστον βιβλία Β΄κατηγορίας του ΚΒΣ κατά παράβαση των άρθρων 2 παρ. 1&3,17 παρ1&4, 18 παρ.1&2, 19 παρ.1 Α του ΠΔ 186/92 και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/97.
β) Δεν ζητήσαμε και δεν λάβαμε ούτε και εκδώσαμε σε δέκα τρεις (13) περιπτώσεις φορολογικά στοιχεία Τ.Π.Υ. αξίας 215143,69 € κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1 & 3 12 παρ.1&3,12 παρ. 1&5 του Π.Δ. 186/92 και επισύρουν τις κυρώσεις των άρθρων 5 & 9 του Ν. 2523/97.
Β. Στο έγγραφο ΔΟΥ με αριθμό 52:
α) Δεν τηρήσαμε για τη χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009 τουλάχιστον βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1&3,17 παρ 1&4,18 παρ.1&2,19 παρ.1 Α του ΠΔ 186/92 και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/97.
β) Δεν ζητήσαμε και δεν λάβαμε ούτε και εκδώσαμε σε επτά (7) περιπτώσεις φορολογικά στοιχεία Τ.Π.Υ. αξίας 89073,10 € κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1 & 3 12 παρ.1&5, του Π.Δ. 186/92 και επισύρουν τις κυρώσεις των άρθρων 5 του Ν. 2523/97.
Οι δύο παραπάνω αποφάσεις της ΔΟΥ ήρθαν σε συνέχεια της έκθεσης ελέγχου ΣΔΟΕ με ΥΣΕ 751/2012, το οποίο κοινοποιήθηκε με τις δύο αυτές αποφάσεις.
Η Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται προς τα μέλη του ΔΣ να αποδεχτεί το πρόστιμο και να καταβάλλουμε προκαταβολή ύψους 47.000,00€ προκειμένου να προβούμε σε ρύθμιση σύμφωνα με το Ν2523/97 για την τακτοποίηση αυτής της φορολογικής εκκρεμότητας. Το ποσό των 47.000,00€ θα πιστωθεί στον κωδικό του προϋπολογισμού 80.8224.0004 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων», που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο πρώτο έκτακτο θέμα.

2. Κατόπιν η Πρόεδρος κ. Πηνελόπη Δάφνη εισηγήθηκε την έγκριση των παραπάνω και κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Το διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου και αποφασίζει:
1. την αποδοχή του προστίμου
2. την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 47.000,00 € ως προκαταβολή στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών για την τακτοποίηση φορολογικής εκκρεμότητας του Κ.Β.Σ στον Κ.Α.Ε. 80.8224.0004 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων».
(ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μειοψηφούντος του κ. Πατσιώτη) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:70)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Πηνελόπη Δάφνη
Δημοτική Σύμβουλος

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια