Νίκος Χαρδαλιάς: “Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 θα είμαι παρών!”

Πηγή: Εφημερίδα Ενημέρωση

Αφορμή για σχόλια στάθηκε η δήλωση του Δημάρχου Βύρωνα ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 “θα είναι παρών”, στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και τον Καλλικράτη.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης:

Κύριε Χαρδαλιά, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα δημόσια οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των Δήμων. Ποια είναι η κατά­σταση στο Δήμο Βύρωνα;

Ο Δήμος Βύρωνα παρά τις τελευταίες υπολογιστικές αλχημείες του Υπουρ­γείου Εσωτερικών ανήκει στους Δήμους με τα λιγότερα -συγκριτικά πάντα με άλλους ΟΤΑ- προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα από το 2003 μέ­χρι και το 2008, παρά τα χρόνια προβλήματα υποχρηματοδότησης που αντι­μετωπίζαμε όπως όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, καταφέραμε να συμμαζέψουμε εν μέρει τα οικονομικά μας. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο, πετύχαμε να μην χρωστάμε στο κράτος, στα ασφαλι­στικά του ταμεία και βέβαια στους εργαζόμενους μας. Εξασφαλίσαμε φορο­λογική και ασφαλιστική ενημερότητα και υλοποιήσαμε ένα πλούσιο έργο σε κάθε γειτονιά της πόλης εξασφαλίζοντας μέσα από μελέτες και σκληρή δου­λειά πλέον των 59 εκατ. από διάφορα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα σε Ελλά­δα και Ευρώπη, καθι­στώντας το Δήμο μας πρώτο σε απορρόφηση κονδυλίων σε όλη την Αττική. Το 2008 και το 2009, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, πετύχαμε και κλείσαμε θετικούς ισολογι­σμούς. Μπορεί τα πα­ραπάνω να ακούγονται ως αυτονόητα, αλλά πιστέψτε με δεν είναι για όσους γνωρίζουν τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι όλα σήμε­ρα θετικά; Ασφαλώς όχι. Κάθε άλλο θα έλε­γα. Πληρώνουμε ακόμη αμαρτίες του παρελθόντος εξαιτίας παλαιών δανει­ακών υποχρεώσεων. Πληρώνουμε όμως ιδιαίτερα και την απόλυτη ασυνέπεια της κεντρικής κρατικής διοίκησης. Η δημοσιονομική λαίλαπα των τελευταίων μηνών και η απαράδεκτη και χωρίς λογική περικοπή των επιχορηγήσεών μας λόγω της γενικότερης συγκυρίας έχει φέρει όλους τους Δήμους, και βέβαια και το δικό μας, σε τεράστια δυσκολία. Θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα: Το 2010 η τακτική επιχορήγηση ήρθε μειωμένη στο Δήμο μας σε σχέση με το 2009 κατά 2.458.610,95 , ενώ χωρίς καμία προειδοποίηση το σύνολο των πε­ρικοπών έφτασε συνολικά τα 3.711.340,40 συν άλλα 1.088741,60 από το Πρόγραμμα Θησέας και μάλιστα για έργα που ήταν ήδη ενταγμένα. Συνολικά δηλαδή και μόνο για το 2010 και σε σχέση με το 2009,4.800.082f δεν αποδό­θηκαν στο Δήμο μας από το Κράτος. Αυτό βεβαίως και επηρέασε το δείκτη άμεσης ρευστότητας του Δήμου μας, αλλά και τους δείκτες διάρκειας εξό­φλησης επενδύσεων και αυτονομίας του Δήμου. Προσθέστε και το παράδοξο να μεταφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες στους ΟΤΑ χωρίς όμως να έχει ξε­καθαριστεί ακόμα ο τρόπος χρηματοδότησης τους και απόδοσης πόρων. Προ­σθέστε, επίσης, μια χαοτική άνευ προηγουμένου γραφειοκρατία και καθυ­στέρηση στις εγκρίσεις των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν.3852/2010 και που έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα και καθυστερήσεις στις πληρωμές των ίδιων των εργαζομένων. Αυτές είναι σήμερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται να δουλέψει ένας δήμαρχος -συνθήκες που κάθε άλ­λο παρά διευκολύνουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Δή­μων!

Να υποψιαστώ ότι οι πρώτες εμπειρίες από τον Καλλικράτη είναι αρ­νητικές;

Ο Καλλικράτης έχει μετατραπεί σε Εφιάλτη. Μια μεγάλη και αναγκαία με­ταρρύθμιση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης δυσφημείται από τον τρό­πο αλλά και το χρόνο που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Πραγματικά πρέ­πει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια ως μοντέλο κακής πρακτικής. Το κράτος φρόντισε να ενισχύσει με αρμοδιότητες τους Δήμους και την ίδια στιγμή να τους αποδυναμώσει, μη αποδίδοντας τα χρήματα που εισπράττει υπέρ τους ή καθυστερώντας πολύ να το πράξει. Αποτέλεσμα είναι οι Δήμοι να αδυνα­τούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις τους. Επί­σης -και το αναφέρω ως άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη φετινή χρο­νιά το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας αναγκάστηκε με υπουργική απόφαση να συντάξει τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τα εισπραχθέντα της προηγούμε­νης χρονιάς. Χωρίς, δηλαδή, να υπολογιστούν οι θεσμοθετημένοι πόροι για το 2010, που, όμως, ποτέ δεν αποδόθηκαν·.

Να επανέλθουμε στο ζήτημα των χρεών καθώς από κάποιους κύκλους καλλιεργείται η εικόνα ότι οι Δήμοι είναι υπερ­χρεωμένοι. Ποια είναι η άποψή σας;

Δεν θέλω να υπο­στηρίξω ότι οι Δήμοι δεν έχουν πρόβλημα χρεών. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι η ει­κόνα δεν είναι η τραγι­κή που καλλιεργείται από διάφορους κύ­κλους. Θα σας πω λοι­πόν ότι η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το μικρότερο, μετά τη Μάλτα, δα­νειακό βάρος, μόλις 0,9%, σε όλη την Ευρώπη, σε σχέση με το ΑΕΠ. Επιπλέον, οι δανειακές υποχρεώσεις της αντιστοιχούν στο 15% περίπου των δανειακών υποχρεώσεων μίας και μόνο ΔΕΚΟ, του ΟΣΕ π.χ. Μια ΔΕΚΟ, την οποία κανείς δεν τολμά να αγγίξει καθώς για το πολιτικό σύστημα θεωρείται η «Ιερή Αγε­λάδα». Και βέβαια, οι υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, που φτάνουν· περίπου στο 1,7 δις ευρώ χωρίς να υπερβαίνουν το 15% των εσόδων της, δεν είναι όλες ληξιπρόθεσμες. Το ποσοστό των άμεσα καταβλητέων οφειλών εί­ναι εξαιρετικά περιορισμένο. Ασφαλώς και θα πρέπει να μειωθούν τα χρέη, αλλά μη φθάνουμε στο σημείο να δυσφημούμε την τοπική αυτοδιοίκηση για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, Πόσο μάλλον όταν το ίδιο το κράτος μας χρω­στάει 1,8 δις ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από τα χρήματα που μακροπρόθεσμα χρωστούν οι ΟΤΑ. Άλλωστε το συνολικό χρέος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ε ί- ναι μόλις το 0,7% του Δημόσιον» χρέους της πατρίδας μας, και για αυτό καλό Οα είναι το κράτος να αναλάβει πρώτα τις δικές του διαχρονικές ευθύνες και μετά να προσπαθεί να δυσφημίσει τους Δήμους όλης της χώρας. Για αυτό φω­νάζω τις τελευταίες ημέρες ότι εκεί που μας χρωστάνε μας ζητάνε και το βό­δι, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας.

Κύριε Χαρδαλιά, έχετε δηλώσει ότι επιθυμία σας είναι αυτή να είναι η τελευταία θητεία σας στο Δήμο Βύρωνα. Ποια είναι τελικά τα σχέδιά οας για το μέλλον;

Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Το σίγου­ρο, όμως, είναι ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 0α είμαι παρών. Η εφαρμογή του Καλλικράτη και η συνεπακόλουθη αλλαγή των δεδομένων τους τελευταίους μήνες έχουν θέσει σε διαφορετική βάση τις αυτοδιοικητικές μου σκέψεις. Σήμερα η κατάσταση σε αυτοδιοικητικό επίπεδο είναι εντελώς δια­φορετική σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Και πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει τη σκέψη και τις απόψεις όλων όσων ασχολούμαστε με την πολιτική, όχι για να εκπληρώσουμε προσωπικές φιλοδοξίες και όνειρα, αλλά για να προσφέ­ρουμε στην πόλη μας, τους συμ­πολίτες μας, τα παιδιά μας. Για να είμαστε χρήσιμοι, κόντρα στη λο­γική των περιφερόμενων μαθη­τευομένων μάγων με τα δώρα που επιμένουν να δικαιολογούν και να υπηρετούν τους κομματικούς τους μέντορες και να προσπα­θούν να ικανοποιήσουν τη μαται­οδοξία της μετριότητάς τους χω­ρίς να προτείνουν, χωρίς να συ­νεργάζονται, χωρίς να συνεισφέ­ρουν· στην προσπάθεια που κάνει η πόλη σε αυτή τη δύσκολη συγ­κυρία. Για όλους αυτούς, τους ελά­χιστους, ευτυχώς η τέχνη της συ­κοφαντίας, του λαϊκισμού, της ισοπέδωσης αποτελεί τη μόνη τους πολιτική διέξοδο και δυστυχώς τα παθήματά τους εδώ και χρόνια δεν τους έχουν γίνει μαθήματα. Τα μηνύματα των πολιτών δεν έχουν φθάσει ποτέ στα αυτιά τους. Για όλους εμάς ,που χρόνια τώρα, παλεύουμε καθημερινά για να πάει η πόλη μας μπροστά, η εφαρμογή του Καλλικράτη με τρόπο που να μη θέτει σε κίν­δυνο την ίδια την ύπαρξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεί τη μεγαλύτε­ρη μάχη που έχουμε κληθεί να δώσουμε. Αν δεν διασφαλίσουμε την προϋπό­θεση αυτή, αν δεν σιγουρευτούμε ότι η επόμενη μέρα για το Δήμο μας και τα παιδιά μας θα είναι πραγματικά καλύτερη, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τον αγώνα Ας το βάλουν όλοι καλά αυτό στο μυαλό τους!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια